కార్ బ్రేక్స్ ఎప్పుడు ఎలా వేయాలి | Smooth Car Braking | Telugu Car Review

2 Просмотры
Издатель
కార్ బ్రేక్స్ ఎప్పుడు ఎలా వేయాలి | Smooth Car Braking | Telugu Car Review
కార్ బ్రేక్స్ ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎలా వేయాలి | Smooth Car Braking in Telugu | Telugu Car Review
#smoothbraking #cardrivinginTelugu #drivinglessonintelugu #howtobrakeacarsmoothly


Hello
In this video I explained about how to brake a car smoothly and when and how we have to use we have press clutch while braking a braking while car driving

బ్రేక్ ముందా... క్లచ్ ముందా...

నా channel visit చేయండి...


Driving


Car technology


Car comparison


Car review


My facebook page

#Telugucarreview #carreviewintelugu

My business purposes only
karnatirangababu@

Thanks for HIND ????????
Категория
Интересные передачи
Комментариев нет.